By- & Markedsfester

Force majeure inkl. Corona-klausul (uden kompensation til aftalepart)

  1. Force majeure

1.1.  Hvis en Part eller begge Parter som følge af en Force Majeure-begivenhed (som defineret nedenfor) ikke er i stand til eller er forhindret i at udføre en væsentlig forpligtelse i henhold til denne aftale, vil den pågældende Part ansvarsfrit kunne undlade dette. Dette gælder ligeledes såfremt [INDSÆT ARRANGEMENT] må aflyses på grund af en Force Majeure-begivenhed.

1.2  En ansvarsfritagelse i medfør af punkt 1.1 medfører, at den anden Part ikke er berettiget til erstatning for tab eller godtgørelse, herunder refusion af faktisk afholdte udgifter.

1.3  En force majeure-begivenhed skal i henhold til denne aftale forstås som en uventet, udefrakommende, upåregnelig og alvorlige begivenhed, der gør en Parts opfyldelse af en væsentlig forpligtelse eller en del heraf umulig eller uoverkommelig for parten, f.eks. epidemi og pandemi, terrorisme eller risiko for terrorisme, embargo, omfattende arbejdskonflikter, brande, eksplosioner, oversvømmelser mv., når disse i alvorlig grad vil påvirke Partens opfyldelse af sin forpligtelse.

1.4  Særligt om force majeure i forbindelse med COVID-19

1.5  I tillæg til og uanset hvad der i øvrigt fremgår ovenfor, er Parterne enige om, at såfremt aftalen ikke kan gennemføres som følge af eller med henvisning til niveauet og/eller udviklingen af Coronavirus (COVID-19), er dette at betragte som en Force Majeure-begivenhed.

1.6  Parterne er enige om, at myndighedernes anbefalinger og vejledninger altid skal følges, hvilket også gælder for denne aftale. Såfremt myndighederne f.eks. anbefaler aflysning af et arrangement og/eller anbefaler en begrænsning af deltagerantallet til arrangementer eller forsamlinger, er parterne enige om, at anbefalingen skal følges, og at det er at betragte som en Force Majeure-begivenhed, uanset at der er tale om en anbefaling og ikke et påbud. Parterne skal loyalt og i så vid udstrækning som muligt samarbejde og indgå i løsningsorienterede drøftelser for, hvordan dette løses bedst muligt, herunder for at minimere konsekvenserne for den anden Part.

1.7  Begge Parter er gensidigt forpligtet til at give meddelelse til den anden Part uden ugrundet ophold, når Parten bliver bekendt med, at aftalen ikke kan gennemføres på grund af en Force Majeure-begivenhed. 

Bemærk: Teksten kan kopieres og anvendes som den er. Teksten er udarbejdet af en ekstern advokat og uden ansvar for B&M. Det anbefales på det kraftigste IKKE at ændre på det juridiske indhold.