By- & Markedsfester

for Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark

 § 1 Sammenslutningens formål er, at skabe bedre vilkår for afvikling af de arrangementer, der arrangeres af Sammenslutningens medlemmer.

§ 2 Formålet skal opnås gennem kontakt til offentlige og centrale myndigheder, leverandører og i samarbejde mellem de deltagende festarrangører.

Det er bestyrelsen opgave bl.a. at arbejde for:

 1. Øget kendskab til Sammenslutningen.
 2. Besøge fest- og markedspladser i Danmark.
 3. Skabe rammer for et øget samarbejde og økonomiske fordele.
 4. Skabe kendskab/forståelse for generelle og nye bestemmelser, love og cirkulære m.m.
 5. Yde rådgivning.
 6. Afholde regionale medlemsmøder.

§ 3 Som medlemmer kan optages festarrangører (foreninger, klubber, virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende, selvejende institutioner m.m.) samt professionelle (erhvervsmæssige) kræmmere i Danmark.

§ 4 Sammenslutningen kan også optage støttemedlemmer.

§ 5 Medlemmer og støttemedlemmer forpligter sig til at overholde gældende love, cirkulære og retningslinjer udstukket af offentlige myndigheder.

§ 6 Sammenslutningens øverste myndighed er at generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes hvert år i sidste kvartal af kalenderåret, og indkaldelse sker ved direkte henvendelse til de enkelte medlemmer, brev/mail, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for Sammenslutningens virke i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag, disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det påbegyndte regnskabsår.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. 6a. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan i ekstraordinære tilfælde afholdes digitalt, f.eks. hvis der er offentligt forsamlingsforbud, eller hvis de offentlige myndigheder fraråder forsamlinger i et omfang, så alle medlemmer ikke kan deltage.

Alle medlemmer og medlemsrepræsentanter er valgbare.

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt

§ 7 Sammenslutningen ledes af en bestyrelse på enten 3, 5 eller 7 personer.

 • Markeder og byfester besætter mindst 75% af pladserne i den til enhver tid siddende bestyrelse.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær kasserer. Sekretær og kasserer funktionen kan varetages af en ekstern medarbejder.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at 3 vælges i ulige år og resten vælges i lige år. I tilfælde af der kun er 3 personer i bestyrelsen er kun 2 valgbare i ulige år.
 • Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.
 • Der vælges en revisor for et år ad gangen.
 • Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen.
 • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes en geografisk fordeling.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
 • Sammenslutningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, der kan dog meddeles prokura til tredje person.

§ 8 Sammenslutningens regnskabsår løber fra den 1. september til den 31. august.

 • Sammenslutningens årsregnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Regnskabet skal revideres af 1 på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes såfremt der fremsættes krav herom; enten af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 20 af Sammenslutningens medlemmer.

 • Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftligt til formanden med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og alene ved brev/mail til medlemmerne.

§ 10 Beslutning om ændring af Sammenslutningens vedtægter samt ophør af Sammenslutningen kan alene foretages på generalforsamlingen med et flertal på 75% af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

Et sådant forslag skal fremgå af den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen.

Øvrige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Hvert fremmødt ordinært medlem/arrangør har max. 2 stemmer

Hver fremmødt støttemedlem/kræmmer har 1 stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11 Ved ophævelse af Sammenslutningen skal midlerne stilles til rådighed for almennyttige formål, bestemt af generalforsamlingen.

§ 12 Godkendelse og versionering.

Versioneringer før 2012 er ikke medtaget.

2012:                  Vedtægter godkendt på generalforsamling i Agerskov.

2014:                  Erhvervsmæssige kræmmere skrives ind i vedtægterne og de sikres en plads i Sammenslutningens bestyrelse.

2021:    Indføjelse af mulig for afholdelse af digital generalforsamling. Kræmmere sikres ikke længere en plads i bestyrelsen, samt div. tekniske rettelser.

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen lørdag, den 20. november 2021 i Vissenbjerghallen, Vissenbjerg.