Vedtægter

for Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark

 § 1 Sammenslutningens formål er, at skabe bedre vilkår for afvikling af de arrangementer, der arrangeres af Sammenslutningens medlemmer.

§ 2 Formålet skal opnås gennem kontakt til offentlige og centrale myndigheder, leverandører og i samarbejde mellem de deltagende festarrangører.

Det er bestyrelsen opgave bl.a. at arbejde for:

 1. Øget kendskab til Sammenslutningen.
 2. Besøge fest- og markedspladser i Danmark.
 3. Skabe rammer for et øget samarbejde og økonomiske fordele.
 4. Skabe kendskab/forståelse for generelle og nye bestemmelser, love og cirkulære m.m.
 5. Yde rådgivning.
 6. Afholde regionale medlemsmøder.

§ 3 Som medlemmer kan optages festarrangører (foreninger, klubber, virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende, selvejende institutioner m.m.) samt professionelle (erhvervsmæssige) kræmmere i Danmark.

§ 4 Sammenslutningen kan også optage støttemedlemmer.

§ 5 Medlemmer og støttemedlemmer forpligter sig til at overholde gældende love, cirkulære og retningslinjer udstukket af offentlige myndigheder.

§ 6 Sammenslutningens øverste myndighed er at generalforsamlingen.

Generalforsamling afholdes hvert år i sidste kvartal af kalenderåret, og indkaldelse sker ved direkte henvendelse til de enkelte medlemmer, brev/mail, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for Sammenslutningens virke i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag, disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for det påbegyndte regnskabsår.

Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsalingen. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse i foreningen. Nye medlemmer, der indmelder sig efter 1. juli betaler først kontingent efter generalforsamlingen i lighed med alle andre medlemmer.

 1. Valg til bestyrelsen.

Alle medlemmer og medlemsrepræsentanter er valgbare.

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt

§ 7 Sammenslutningen ledes af en bestyrelse på enten 3, 5 eller 7 personer.

 • Markeder og byfester besætter mindst halvdelen af pladserne i den til enhver tid siddende bestyrelse. Der skal altid være minimum en erhvervsmæssig kræmmer i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær kasserer. Sekretær og kasserer funktionen kan varetages af en ekstern medarbejder.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at 3 vælges i ulige år og resten vælges i lige år. I tilfælde af der kun er 3 personer i bestyrelsen er kun 2 valgbare i ulige år.
 • Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.
 • Der vælges to revisorer for et år ad gangen.
 • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tilstræbes en geografisk fordeling.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
 • Sammenslutningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, der kan dog meddeles prokura til tredje person.

§ 8 Sammenslutningens regnskabsår løber fra den 1. september til den 31. august.

 • Sammenslutningens årsregnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Regnskabet skal revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes såfremt der fremsættes krav herom; enten af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 20 af Sammenslutningens medlemmer.

 • Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftligt til formanden med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og alene ved brev/mail til medlemmerne.

§ 10 Beslutning om ændring af Sammenslutningens vedtægter samt ophør af Sammenslutningen kan alene foretages på generalforsamlingen med kvalificeret flertal.

Et sådant forslag skal fremgå af den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen.

Øvrige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

§ 11 Ved ophævelse af Sammenslutningen skal midlerne stilles til rådighed for almennyttige formål, bestemt af generalforsamlingen.

§ 12 Godkendelse og versionering.

Versioneringer før 2012 er ikke medtaget.

2012:                  Vedtægter godkendt på generalforsamling i Agerskov.

2014:                  Erhvervsmæssige kræmmere skrives ind i vedtægterne og de sikres en plads i Sammenslutningens bestyrelse.

Nærværende vedtægter er godkendt på generalforsamlingen lørdag, den 1. november 2014 på Sct. Jørgens Gaard, Kolding.